De term turn-key (of sleutel-op-de-deur) komt uit de bouwwereld maar wordt ook toegepast in andere sectoren. Onder turn-key verstaan we de aanpak waarbij een enkele partij instaat voor de volledige realisatie van een project. De partij die het turn-key project uitvoert is niet alleen hoofdaannemer maar is ook het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. 

Turn-key projecten die door TIAG worden uitgevoerd kenmerken zich door een heldere fasering:

 • Tijdens de intake worden de globale eisen en wensen van de opdrachtgever in kaart gebracht. 
 • Betreft het een complexere situatie dan is een verdere inventarisatie noodzakelijk; heldere afspraken worden gemaakt ten aanzien van op te leveren informatie, doorlooptijd en kosten.
 • Vervolgens wordt een offerte opgesteld. Hierin is het project beschreven in termen van randvoorwaarden, eisen, wensen, functies en planning. En natuurlijk is duidelijk omschreven wat het projectresultaat dient te worden. Desgewenst kan de opdrachtgever kiezen voor een fixen price / fixed date aanbieding, maar ook andere afspraken zijn mogelijk.
 • Gaat de opdrachtgever akkoord dan start de voorbereiding. De projectleider zal de projectplanning gedetailleerd uitwerken. Indien resources van de opdrachtgever zijn benodigd, vindt afstemming en goedkeuring plaatst. Betreft het een project dat volledig door TIAG buiten de organisatie kan worden uitgevoerd, dan is veelal geen verdere afstemming vereist.
 • De realisatie van het project start. In lijn met de projectplanning zal de opdrachtgever worden geïnformeerd omtrent de voortgang. Indien nodig kan in overleg bijstelling plaats vinden. Deze fase eindigt met de oplevering van het projectresultaat.
 • Nadat de opdrachtgever de projectresultaten heeft geaccepteerd en in gebruik genomen start de nazorg en evaluatie. Eventuele knelpunten tijdens gebruik worden tijdens de garantieperiode opgelost. En tenslotte vindt een evaluatie plaats.

 Enkele voorbeelden van succesvol uitgevoerde turn-key projecten zijn:

 • Het ontwikkelen van een nieuw bedrijfsmodel met bijbehorende werkprocessen en webportal.
 • Het uitvoeren van audits, risk assessments en ICT due dilligences.
 • Het uitvoeren van marktonderzoek voor de lancering van een innovatief product.
 • Het uitvoeren van de leveranciersselectie en pakketselectie.
 • Het ontwikkelen van een informatiebeleidsplan.
 • De ontwikkeling van websites voor verschillende bedrijven waaronder een investeerder, onderhoudsfirma en onderwijsinstelling.
 • Het uitbesteden van het beheer van de kantoorautomatisering en een servicedesk bij verschillende grote ondernemingen.
 • Zowel outsouring als insourcing van servicedesks.

Gerelateerde artikelen