0  Vooraf

The InterAct Group streeft naar korte en eenduidige Algemene voorwaarden zonder kleine lettertjes. En alleen aanpassingen wanneer dat noodzakelijk is. Mocht u desondanks vragen hebben of onduidelijkheden vaststellen, neem dan contact op.

I  Algemeen

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle zakelijke activiteiten van The InterAct Group.
 2. The InterAct Group behoudt zich al haar intellectuele eigendomsrechten voor. Gebruik door anderen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.
 3. Op deze overeenkomst en alle nadere, hieruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 4. Op verzoek zal The InterAct Group een ondertekende Non-Disclosure verklaring aanbieden.

II  Tarieven en vergoedingen

 1. Voor aanvang van de opdracht worden uurtarief en km-vergoeding vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
 2. Reistijd boven 2 uur per dag wordt tegen 50% van het geldende urrtarief gefactureerd.
 3. Indien hotelovernachting noodzakelijk is worden de kosten voor het verblijf, ontbijt, lunch, diner en avondvertering in rekening gebracht.
 4. Facturering vindt plaats per de laatste kalenderdag van de maand.
 5. Tarieven gelden bij betaling binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Bij langere betaaltermijnen gelden opslagen mede vanwege risicoafdekking en eventuele factoring.

III  Veiligheid

 1. Indien van toepassing draagt opdrachtgever zorg voor additionele veiligheidsinstructies en voor de noodzakelijke verzekeringen voor de medewerkers van The InterAct Group die voor hem werkzaam zijn.
 2. Noch The InterAct Group noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor eventueel veroorzaakte materiële danwel immateriële schade bij Opdrachtgever.

IV  Overmacht

 1. Alle tekortkomingen die noch rechtens, noch op grond van juridisch handelen noch in redelijkheid aan The InterAct Group te verwijten zijn, worden beschouwd als overmacht.
 2. In geval van overmacht is The InterAct Group gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering van de contractuele verplichtingen op te schorten zonder aansprakelijk te zijn voor het betalen van schadevergoeding.
 3. The InterAct Group doet haar uiterste best om overeengekomen dienstverlening na te komen maar is niet aansprakelijk voor eventuele uitloop in het geval van zieke, ongeval of overmacht.

V  Aanpassingen

 1. De meest actuele versie van deze Algemene Voorwaarden is gepubliceerd op de website van The InterAct Group (www.tiag.nl).
 2. Bij opdrachtbevestiging wordt een schriftelijk exemplaar van de Algemene Voorwaarden bijgevoegd.

Laatste wijziging: 21 september 2012