I Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoongegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres

II Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Tijdens coaching en mediation gesprekken kunt u bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens met ons delen. Deze gegevens kunnen worden vastgelegd ten behoeve van de door u gecontracteerde dienstverlening. Deze rapportages zullen uitsluitend met u worden gedeeld; ze worden uiterlijk 12 maanden na beëindiging van de gecontracteerde dienstverlening vernietigd.

Onze website is niet bestemd voor bezoekers jonger dan zestien jaar. Indien u als ouder het vermoeden heeft dat uw zoon of dochter zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft gedeeld, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen dit voor u verifiëren en zonodig de onrechtmatig ter beschikking gestelde persoonsgegevens verwijderen.

III Met werk doel verwerken wij  persoonsgegevens

 • Facturering en plaatsen van bestellingen
 • Onderhouden van professionele contacten
 • Contact opnemen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening
 • Contact opnemen in het kader van de uitvoering van dienstverlening aan ons
 • Informatieverstrekking over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het af (laten) leveren van goederen en diensten
 • Het beschermen van onze dienstverlening tegen (digitale) aanvallen
 • Het verwerken van persoonsgegevens in geval van een wettelijke verplichting

IV Geautomatiseerde besluitvorming

In het geval van geautomatiseerde besluitvorming betreft het besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zònder dat daar een mens aan te pas komt. TIAG maakt alleen gebruik van geautomatiseerde systemen (firewall met witte en zwarte lijst) om aanvallen op haar dienstverlening tegen te gaan. TIAG neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die aanzienlijke gevolgen voor personen kunnen hebben

V Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard zolang de dienstverlening loopt.
 • IP-adressen worden zolang de dienstverlening loopt bewaard.
 • Persoonsgegevens m.b.t. coaching en/of mediation worden bewaard zolang de cliëntrelatie bestaat. Na beëindiging van de relatie worden de gegevens op verzoek van cliënt nog maximaal twaalf kalendermaanden bewaard alvorens ze worden verwijderd.
 • Indien van toepassing gelden hier de wettelijke bewaartermijnen.

VI Delen van persoonsgegevens met derden

TIAG verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, anders dan om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

VII Cookies of vergelijkbare technieken

TIAG gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

VIII Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien u uw gegevens wilt opvragen, corrigeren of laten verwijderen kunt u een e-mail sturen naar pierrevanmouche@tiag.nl of een brief naar ons postadres.

Om uw verzoek op rechtmatigheid te beoordelen, vragen wij een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de machine readable zone (MRZ – de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk edoch binnen vier weken in behandeling nemen. De kopie van uw identiteitsbewijs zal na behandeling van uw verzoek worden vernietigd.

TIAG wijst erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

IX Beveiliging van uw persoonsgegevens

TIAG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan waaronder:

 • Toegang tot persoonsgegevens is voorbehouden aan geautoriseerde personen.
 • Het behouden van een zwarte en witte lijst die door de firewall wordt gebruikt om aanvallen op onze servers tegen te gaan.
 • Backups worden gemaakt van de servers om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.
 • Gegevens die niet noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening en/of vanwege wettelijke bepalingen, worden vernietigd.
 • Afgedankte apparatuur wordt zorgvuldig ontdaan van alle gegevens alvorens die wordt afgevoerd.
 • De administratie van TIAG is niet bereikbaar vanaf het Internet.

Laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018


Gerelateerde artikelen